loading ...
loading ...
ރަލާއި އޫރު މަސް މަނާކުރަން ޖާބިރު ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި

ރަލާއި އޫރު މަސް މަނާކުރަން ޖާބިރު ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި

0 comment

ރަލާއި އޫރު މަސް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކުން މަނާކުރާ ގަރާރެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ޖާބިރުގެ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ގައުމަކަށްވީ ހިނދު، ރާއްޖޭގައި ހިންގާނީ އިސްލާމީ ދައުލަތެއް ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ހަދާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހަދަން ޖެހޭނީ ވެސް އިސްލާމްދީނާއި ހިލާފުނުވާގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ގާނޫނު އަސާސީގައި ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމްދީނުގައި ހަރާމް އެއްވެސް ކަމެއް ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނުތަކާ ހިލާފަށް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަކީ ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ 40 އަހަރުގެ ތާރީހުގައި ވިޔަފާރީގެ ނަމުގައި ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް އެތެރެކޮށް ވިއްކުމަކީ އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ހުއްދަ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށްވާއިރު ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް އެތެރެކޮށް ވިއްކަން ދީފައިވާ ހުއްދަތައް ވަގުތުން ބާތިލުކޮށް، އިސްލާމް ދީނުގައި ހަރާމްކޮށްފައިވާ އެ ތަކެއްޗަކީ ރާއްޖޭގައި ވިއްކުން މަނާ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް އެ ގަރާރުގައި ޖާބިރު ވަނީ ގޮވާލައްވައިފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަކީ އިސްލާމްދީނާ ހިލާފުވާ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް މި ސިނާއަތުގެ ތެރެއިން ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް، އަދި އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންގޭ ސިނާއަތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ބަދަލުވެ، މި ދައުލަތަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ދައުލަތެއްގެ ރުކުންތައް ފުރިހަމަވެގެން ހިންގޭ ފުރިހަމަ އިސްލާމީ ދައުލަތަކަށް ހެދުން ކަމަށް އެ ގަރާރުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

  •  
  •  
  •  

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

0 ޚިޔާލު