-
-
ބަރުުދަން ލުއިކުރުމަށް މުހިންމު ބުއިމެއް

ބަރުުދަން ލުއިކުރުމަށް މުހިންމު ބުއިމެއް

ބަރުދަނަކީ ވަރައް ގިނަމީހުން ކަންބޮޑުވާ އެއްޗެެކެވެ. ބަރުދަން ލުއިކުރުމައް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ބަރުވުމައްް މަސައްކަތް ކުރާމީހުންވެސް މީގެ ތެރޭގައި އުޅެއެވެ. އެގޮތުން 1 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަރުދަން ލުއިކުރަންބޭނުންނަމަ ތިރީގައިމިވާ ބުއިން ބުއިމަށް އާދަކުރާށެވެ.

ADS BY FENVARU

ބޭނުންވާ ތަކެތި
ގްރީންޓީ
1 ސަމްސާ އެޕަލް ސިޑަރ ވިނެގަރ
1 ސަމްސާ މާމުއި
ލުންބޯ ފަޅިއެއް

އެންމެ ފުރަތަމަ ގްރީންޓީ ސައިފެތް ޕެކެޓު ހޫނުފެނައްލާނީ އެވެ. އެއައް ފަހު އޭގެ ތެރެއައް ވިނެގަރ، މާމުއި އަދި ލުނބޯ އެޅުމައްފަހު ގިރާފައި އިރުކޮޅަކު ބަހައްޓާނީއެވެ. ކުޑަކޮށް ހޫނުކަންފިލުމުން ބޯލާނީއެވެ.

އެންމެ ބޮޑަށް މި ޑްރިންކް ގެ އަސަރު ކުރާނީ ހުސްބަނޑާހުރެ ބުއިމުންނެވެ. ރަނގަޅު ނަތީޖާއަކައް އުއްމީދު ކުރާނަމަ ފޮނިއެއްޗެހި ކެއުން އަދި ތެލުގައި ހަދާއެއްޗެހި ކެއުން މަދުކޮއްލާށެވެ. އަދި ދުވަލާކު 30 މިނެޓް ކޮންމެވެސް ކަސްރަތެއްކޮއްލާށެވެ. ނަތީޖާ ފެނިގެންދާނެއެވެ.