-
-
ރޭ ފަތިހު ގދ. ތިނަދޫއަށް 50 މޭލަށް ވައިގަދަވެ  ރަށަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް

ރޭ ފަތިހު ގދ. ތިނަދޫއަށް 50 މޭލަށް ވައިގަދަވެ ރަށަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް

ADS BY FENVARU