-
-
ރެސިޕީ: އޯރިޔޯ އައިސްކްރީމް ޕުޑިންގ

ރެސިޕީ: އޯރިޔޯ އައިސްކްރީމް ޕުޑިންގ

އޯރިޔޯ އައިސްކްރީމް ޕުޑިންގ އަކީ ގޭގައި ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ ގިނަ މީހުންނަށް ކަމުދާ ފޮނި އެއްޗެކެވެ. މަދު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާލެވޭ ބާވަތެކެވެ.

ADS BY FENVARU

ބޭނުންވާ ތަކެތި

500 ގ ޗޮކްލެޓް އައިސް ކްރީމް

6 އިންޗި 6 އިންޗީގެ ޗޮކްލެޓް  ކޮޅެއް
300 ގ. އޯރިއޯ ބިސްކޯދު

2 ޖޯޑު ދިޔާ މިލްކް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ބިސްކޯދުގެ އެއްބައި ފުނޑު ކޮށް ފައި ޓްރޭގައި ފަތުރާ ލާށެވެ. މައްޗަށް ކިރު ވިއްސާލާށެވެ. މައްޗަށް އައިސްކްރީމް ކޮޅެއް އަޅާލާފައި ބިސްކޯދު ފުނޑުވާލާ ފައި އޭގެ މަތީގައި އައިސް ކްރީމް ފަތުރާލާފައި ބާކީ އޯރިޔޯ ތައް ފުނޑުވާފައި މައްޗަށް ބުރުވާލާފައި ފްރިޖް ގައި ބަހައްޓާށެވެ.

0 ޚިޔާލު