-
-
ރަހުނުކޮށްފައިވާ "ޕާމް ބީޗް" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން "އެސް.ބީ.އައި" ގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

ރަހުނުކޮށްފައިވާ "ޕާމް ބީޗް" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން "އެސް.ބީ.އައި" ގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

މަދީނާއިން ޝަރީޢާ ކިޔެވީމައި ނުލިބި، ދީނީ މިންވަރެއް ނޭނގުނަސް ވަކީލު ހުއްދަ ދިނުމީ ސަދޫމު ބާގަޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހަރުފަތެއް: ޝައިޚް ޒަމްޒަމް

މަދީނާއިން ޝަރީޢާ ކިޔެވީމައި ނުލިބި، ދީނީ މިންވަރެއް ނޭނގުނަސް ވަކީލު ހުއްދަ ދިނުމީ ސަދޫމު ބާގަޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހަރުފަތެއް: ޝައިޚް ޒަމްޒަމް

މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަ އަގު ދަށްކޮށްފި

މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަ އަގު ދަށްކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރސީ: އިޢުތިރާފަކީ ވަކިބައަކު ޙިމާޔަތް ކުރަން  ހެދި "ޑީލް" އަކަށް ވެދާނެ: އާދަމް ޝަރީފް

އެމްއެމްޕީއާރސީ: އިޢުތިރާފަކީ ވަކިބައަކު ޙިމާޔަތް ކުރަން ހެދި "ޑީލް" އަކަށް ވެދާނެ: އާދަމް ޝަރީފް

ކަރަންޓީނު އުސޫލާއި ޚިލާފުވި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކަރަންޓީނު އުސޫލާއި ޚިލާފުވި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ހިނގަމުން މިދާ ލާދީނީ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ގޮސް ނިމެނީ  ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު ނާޅައި ލަސްކުރަމުން ދިޔުމަށް: ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދު

ހިނގަމުން މިދާ ލާދީނީ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ގޮސް ނިމެނީ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު ނާޅައި ލަސްކުރަމުން ދިޔުމަށް: ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދު

އެމްޑީއެން އަދި އުތެމަ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ އިއްތިޙާދަށް ދިނުމަށް ފުލުހުން ދެކޮޅުހަދައިފި

އެމްޑީއެން އަދި އުތެމަ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ އިއްތިޙާދަށް ދިނުމަށް ފުލުހުން ދެކޮޅުހަދައިފި

ޓްރެފިކިންގ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ޒުވާނަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ސުވާލު އުފެދި ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

ޓްރެފިކިންގ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ޒުވާނަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ސުވާލު އުފެދި ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

އެއާޕޯޓްގައި ޖެޓީއެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ: އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އެއާޕޯޓްގައި ޖެޓީއެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ: އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢިމްރާން ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ކެބިނެޓުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވީ އެމްޑީޕީއާއެކު "ޑީލް" ހަދާފައިވާކަން ނޭނގޭތީ: ޑރ. ޝަހީމް

ޢިމްރާން ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ކެބިނެޓުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވީ އެމްޑީޕީއާއެކު "ޑީލް" ހަދާފައިވާކަން ނޭނގޭތީ: ޑރ. ޝަހީމް

ސުލޫކީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުށައެޅިފައިވާ ފަނޑިޔާރަކު "ހައިލީ ރިކޮމެންޑް" ކުރަށްވައި ހައިކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ނިންމަވައިފި

ސުލޫކީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުށައެޅިފައިވާ ފަނޑިޔާރަކު "ހައިލީ ރިކޮމެންޑް" ކުރަށްވައި ހައިކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ނިންމަވައިފި

ލާދީނީ "އެމްޑީއެން" އާ ގާތް މީހުން އިން ވަކިކޮށް ޖޭއެސްސީ ތޯހިރު ކުރޭ! ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދު

ލާދީނީ "އެމްޑީއެން" އާ ގާތް މީހުން އިން ވަކިކޮށް ޖޭއެސްސީ ތޯހިރު ކުރޭ! ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދު

"އެމްޑީއެން"ވަނީހަމަ ކަފުންކޮށް ވަޅުލާފައިތޯއެވެ؟!: ސަލަފް ރައީސް

"އެމްޑީއެން"ވަނީހަމަ ކަފުންކޮށް ވަޅުލާފައިތޯއެވެ؟!: ސަލަފް ރައީސް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކިނބިދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކިނބިދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދެވަނަ ފަލަސްތީނަކަށްވުމަށް މިޤައުމު ދޫކޮށް ނުލައްވާ:މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު

ދެވަނަ ފަލަސްތީނަކަށްވުމަށް މިޤައުމު ދޫކޮށް ނުލައްވާ:މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު

އަމިއްލައަށް އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން: ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް

އަމިއްލައަށް އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން: ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލް

ކޮވިޑް-19: ކުޅުދުއްފުށީގައި ނިޔާވި މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ކުޅުދުއްފުށީގައި ނިޔާވި މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑާއި އިންޑިއަން ނޭވީ ގުޅިގެން ހިންގާ ސަވައިލަންސް ޕެޓްރޯލުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޑޯނިއާ ފްލައިޓެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑާއި އިންޑިއަން ނޭވީ ގުޅިގެން ހިންގާ ސަވައިލަންސް ޕެޓްރޯލުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޑޯނިއާ ފްލައިޓެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ