-
-
ހުޅުލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ހުޅުލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފުވި 50 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފުވި 50 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި

މީހުން ފުރުވުމަށް އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެއާޕޯޓަށް ނުދިޔުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މީހުން ފުރުވުމަށް އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެއާޕޯޓަށް ނުދިޔުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ލިބިފައިނުވާނެކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަޑިޔާރު ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ލިބިފައިނުވާނެކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަޑިޔާރު ވިދާޅުވެއްޖެ

އާސަންދައިގެ އެހީގައި 60 މީހަކު އިންޑިޔާއަށް ފުރުވާލައިފި

އާސަންދައިގެ އެހީގައި 60 މީހަކު އިންޑިޔާއަށް ފުރުވާލައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް ދެއަހަރެއްހާ ތެރޭ މަސް ރައްކާކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރެވޭނެ: އިސްމާއިލް ފައުޒީ

ކުރިޔަށް އޮތް ދެއަހަރެއްހާ ތެރޭ މަސް ރައްކާކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރެވޭނެ: އިސްމާއިލް ފައުޒީ

ފިހާރައަކުުން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފިހާރައަކުުން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރި މީހުންނަށް 27 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރި މީހުންނަށް 27 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ރ.އަތޮޅުން ދެމީހަކު ކޮވިޑްއަށް ފައްސިވެއްޖެ

ރ.އަތޮޅުން ދެމީހަކު ކޮވިޑްއަށް ފައްސިވެއްޖެ

އާރމީގެ ފޭކު އައިޑީކާޑެއް ގެންގުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އާރމީގެ ފޭކު އައިޑީކާޑެއް ގެންގުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ފެނިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ފެނިއްޖެ

ދަރިފުޅުގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އާސަންދަ ދިނުމަށް އެދި ދެމަފިރިއަކު އަޑުއުފުލަމުން އެބަގެންދޭ

ދަރިފުޅުގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އާސަންދަ ދިނުމަށް އެދި ދެމަފިރިއަކު އަޑުއުފުލަމުން އެބަގެންދޭ

މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑް-19: އިތުރު 55 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: އިތުރު 55 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ

އޫރިދޫގެ މޫލީއިން  ވިޔަފާރިކޮށްލުމަށް ޑިޖިޓަލް ކާނިވަލެއް ފަށަނީ.

އޫރިދޫގެ މޫލީއިން ވިޔަފާރިކޮށްލުމަށް ޑިޖިޓަލް ކާނިވަލެއް ފަށަނީ.

ކޮވިޑް އިން ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހަކު އަނެއްކާވެސް ފައްސިވެއްޖެ.

ކޮވިޑް އިން ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހަކު އަނެއްކާވެސް ފައްސިވެއްޖެ.

މާސްކު އަޅަން ބުނުމުން ހަތިޔާރެއް ގެންގުޅުނު މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި.

މާސްކު އަޅަން ބުނުމުން ހަތިޔާރެއް ގެންގުޅުނު މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި.

އުމުރުން 17 އަހަރުގައި ކުރިކަމަށް ބުނާ ކުށުގެ ތުހުމަތަށް އިންކާރު ކުރަން: ފަޒީލް

އުމުރުން 17 އަހަރުގައި ކުރިކަމަށް ބުނާ ކުށުގެ ތުހުމަތަށް އިންކާރު ކުރަން: ފަޒީލް