-
-
އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބް ފަސްކޮށްފި

އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބް ފަސްކޮށްފި

ލޯބިވިޔަކަސް-10

ލޯބިވިޔަކަސް-10

މޭކަޕްކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި މިކަންތައް ކޮށްލުމުން ޖީބަށްވެސް ލުއިވެފައި ފައިދާބޮޑު

މޭކަޕްކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި މިކަންތައް ކޮށްލުމުން ޖީބަށްވެސް ލުއިވެފައި ފައިދާބޮޑު

ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ފޯކައިދޫން މީހަކު ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި

ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ފޯކައިދޫން މީހަކު ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި

ތިލަފުށްޓާއި ގުޅީފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ކުއްޔާއި ފީތައް މިއަދުން ފެށިގެން ދައްކަންޖެހޭނީ އެޗްޑީސީއަށް

ތިލަފުށްޓާއި ގުޅީފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ކުއްޔާއި ފީތައް މިއަދުން ފެށިގެން ދައްކަންޖެހޭނީ އެޗްޑީސީއަށް

އިންޑިޔާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ތެރެއިން

އިންޑިޔާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ތެރެއިން

އިންޑިޔާއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިންޑިޔާއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން މަރުވެއްޖެ

މީޑިޔާ ކައުންސިލަކީ ހަމައެކަނި ލިޔުންތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އޮންނަ ތަނެއްނޫން: މީޑިޔާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މީޑިޔާ ކައުންސިލަކީ ހަމައެކަނި ލިޔުންތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އޮންނަ ތަނެއްނޫން: މީޑިޔާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު އެންމެ ފުރަތަމަ އަމާޒުކުރަނީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް: ޑރ.ނަޒްލާ

އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު އެންމެ ފުރަތަމަ އަމާޒުކުރަނީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް: ޑރ.ނަޒްލާ

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން މަޖުލީހުގެ ކޮމެޓީއަށް މިއަދު ހާޒިރުކުރާނެ

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން މަޖުލީހުގެ ކޮމެޓީއަށް މިއަދު ހާޒިރުކުރާނެ

ލޯބިވިޔަކަސް-09

ލޯބިވިޔަކަސް-09

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު ހަތަރު ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު ހަތަރު ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޔުނާން އާއި ރިހުލާގެ ބަންދަށް ހަތްދުވަސް ޖަހައިފި

ޔުނާން އާއި ރިހުލާގެ ބަންދަށް ހަތްދުވަސް ޖަހައިފި

ލޯބިވިޔަކަސް-08

ލޯބިވިޔަކަސް-08

އައްޑޫއިން 80 ކިލޯގެ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު ޑްރަގް ބޮޑު ލީޑަރެއް އަތުލައިގެންފި

އައްޑޫއިން 80 ކިލޯގެ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު ޑްރަގް ބޮޑު ލީޑަރެއް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަސްތުވާ ތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަސްތުވާ ތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ޒިޔާދާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އޭނަގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް 3 އަހަރު ޖަލުގެ ހުކުމެއްކޮށްފި

ޒިޔާދާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އޭނަގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް 3 އަހަރު ޖަލުގެ ހުކުމެއްކޮށްފި

ލޯބިވިޔަކަސް-07

ލޯބިވިޔަކަސް-07