-
-
ތ. އަތޮޅު އެފްސީ އެސްސީ އާއެކު ފުލުހުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ތ. އަތޮޅު އެފްސީ އެސްސީ އާއެކު ފުލުހުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޖުލައި 1 ން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އައު މަރުޙަލާއަކަށް ބަދަލުކުރާނަން- ރައީސް ޞާލިޙް

ޖުލައި 1 ން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އައު މަރުޙަލާއަކަށް ބަދަލުކުރާނަން- ރައީސް ޞާލިޙް

މި އަހަރުގެ ބަޖެޓް އަލުން އެކުލަވައިލުމާއި، އަންނަ އަހަރުގެ މެދުރާސްތާ ބަޖެޓާބެހޭ މަޝްވަރާތައް ކެބިނެޓުން ކުރިއަށް ގެންދަވައިފި

މި އަހަރުގެ ބަޖެޓް އަލުން އެކުލަވައިލުމާއި، އަންނަ އަހަރުގެ މެދުރާސްތާ ބަޖެޓާބެހޭ މަޝްވަރާތައް ކެބިނެޓުން ކުރިއަށް ގެންދަވައިފި

ކޮންމެހެން ދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހުޅުވާ މުއްދަތު 2020 ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2020 ޖުލައި 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިތުރުކުރައްވައިފި

ކޮންމެހެން ދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހުޅުވާ މުއްދަތު 2020 ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2020 ޖުލައި 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިތުރުކުރައްވައިފި

ރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި އިންގިލާބީ ހެޔޮ ބަދަލުތައް މީގެކުރިން ވެސް ގެނެސްދީފައި ވާނެ: އެމްޑީޕީ

ރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި އިންގިލާބީ ހެޔޮ ބަދަލުތައް މީގެކުރިން ވެސް ގެނެސްދީފައި ވާނެ: އެމްޑީޕީ

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަހުލާގީ އަމަލެއް ހިނގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހޯދަނީ

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަހުލާގީ އަމަލެއް ހިނގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހޯދަނީ

ޖަމާއަތް ހަދައިގެން  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވައްކަންކުރި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވައްކަންކުރި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިޞްލާޙްކޮށް، ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން މި ސަރުކާރުން ކުރާނެ: ރައީސް ޞާލިޙް

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިޞްލާޙްކޮށް، ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން މި ސަރުކާރުން ކުރާނެ: ރައީސް ޞާލިޙް

އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ، ޢާންމު ދިރިއުޅުމަކަށް ދިޔުމަށް، ދެވަނަ މަރުޙަލާއެއް ފަށަށް ތައްޔާރުވެފައި:ރައީސް ޞާލިޙް

އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ، ޢާންމު ދިރިއުޅުމަކަށް ދިޔުމަށް، ދެވަނަ މަރުޙަލާއެއް ފަށަށް ތައްޔާރުވެފައި:ރައީސް ޞާލިޙް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރަން ފެށުމަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި:ރައީސް ޞާލިޙް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރަން ފެށުމަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި:ރައީސް ޞާލިޙް

ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރާށި ހުޅުވާލަން ތައްޔާރު ވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރާށި ހުޅުވާލަން ތައްޔާރު ވެއްޖެ

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފި

މާވައިދޫ އަށް ކާށިހޮވަން ދިޔަބަޔަކު ޙާލުގައި ޖެހިއްޖެ

މާވައިދޫ އަށް ކާށިހޮވަން ދިޔަބަޔަކު ޙާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެއިން އިތުރު 10 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެއިން އިތުރު 10 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މިނިސްޓަރ އާތިފާ ޝަކޫރުގެ އިސްތިއުފާ އާއިއެކު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އުވާލައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އާތިފާ ޝަކޫރުގެ އިސްތިއުފާ އާއިއެކު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އުވާލައްވައިފި

ކަނޑޫދޫ ގޮނޑުދޮށުން ވަޅުޖެހިފައިވާ އިންސާނެއްގެ ކަށިތައް ފެނިއްޖެ

ކަނޑޫދޫ ގޮނޑުދޮށުން ވަޅުޖެހިފައިވާ އިންސާނެއްގެ ކަށިތައް ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެ އިން ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ ތެރެއިން 1121 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެ އިން ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ ތެރެއިން 1121 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެއިން އިތުރު 20 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެއިން އިތުރު 20 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ