-
-
ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ޢިމާރާތްކޮއްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ޢިމާރާތްކޮއްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ސަރުކާރުގެ އަމާޒުހުރީ ދިވެހިންނަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް: ނައިބު ރައީސް

ސަރުކާރުގެ އަމާޒުހުރީ ދިވެހިންނަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް: ނައިބު ރައީސް

ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ސޮއިކުރައްވައިފި

ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ސޮއިކުރައްވައިފި

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕްރަނާބް މުކަރުޖީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޞާލިޙް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕްރަނާބް މުކަރުޖީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޞާލިޙް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް އިސްކަން ދީފައިވާނެ: ސީޕީ ޙަމީދު

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް އިސްކަން ދީފައިވާނެ: ސީޕީ ޙަމީދު

އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވެގެން ދަނީ ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ: ހޯމް މިނިސްޓަރ

އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވެގެން ދަނީ ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ: ހޯމް މިނިސްޓަރ

ވޭތުވެދިޔަ ނުވަ ދުވަހު ތެރޭގައި 7800 އަށްވުރެ ގިނަމީހުން އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފުވެފައިވޭ

ވޭތުވެދިޔަ ނުވަ ދުވަހު ތެރޭގައި 7800 އަށްވުރެ ގިނަމީހުން އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފުވެފައިވޭ

ތިން ބިލެއް  ރައީސް ޞާލިޙް  ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި

ތިން ބިލެއް ރައީސް ޞާލިޙް ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި

މަންތާގެ  ދަތުރުތައް ފަތުރުވެރިންނާއި އެކު ފަށައިފި

މަންތާގެ ދަތުރުތައް ފަތުރުވެރިންނާއި އެކު ފަށައިފި

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނީ، ހުނަރުވެރި ދިވެހި ޒުވާން  ޖީލެއް ބިނާކޮށްގެން- ނައިބު ރައީސް

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނީ، ހުނަރުވެރި ދިވެހި ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކޮށްގެން- ނައިބު ރައީސް

ތ. އަތޮޅު އެފްސީ އެސްސީ އާއެކު ފުލުހުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ތ. އަތޮޅު އެފްސީ އެސްސީ އާއެކު ފުލުހުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޖުލައި 1 ން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އައު މަރުޙަލާއަކަށް ބަދަލުކުރާނަން- ރައީސް ޞާލިޙް

ޖުލައި 1 ން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އައު މަރުޙަލާއަކަށް ބަދަލުކުރާނަން- ރައީސް ޞާލިޙް

މި އަހަރުގެ ބަޖެޓް އަލުން އެކުލަވައިލުމާއި، އަންނަ އަހަރުގެ މެދުރާސްތާ ބަޖެޓާބެހޭ މަޝްވަރާތައް ކެބިނެޓުން ކުރިއަށް ގެންދަވައިފި

މި އަހަރުގެ ބަޖެޓް އަލުން އެކުލަވައިލުމާއި، އަންނަ އަހަރުގެ މެދުރާސްތާ ބަޖެޓާބެހޭ މަޝްވަރާތައް ކެބިނެޓުން ކުރިއަށް ގެންދަވައިފި

ކޮންމެހެން ދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހުޅުވާ މުއްދަތު 2020 ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2020 ޖުލައި 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިތުރުކުރައްވައިފި

ކޮންމެހެން ދެއްވަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހުޅުވާ މުއްދަތު 2020 ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2020 ޖުލައި 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިތުރުކުރައްވައިފި

ރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި އިންގިލާބީ ހެޔޮ ބަދަލުތައް މީގެކުރިން ވެސް ގެނެސްދީފައި ވާނެ: އެމްޑީޕީ

ރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި އިންގިލާބީ ހެޔޮ ބަދަލުތައް މީގެކުރިން ވެސް ގެނެސްދީފައި ވާނެ: އެމްޑީޕީ

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަހުލާގީ އަމަލެއް ހިނގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހޯދަނީ

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަހުލާގީ އަމަލެއް ހިނގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހޯދަނީ

ޖަމާއަތް ހަދައިގެން  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވައްކަންކުރި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވައްކަންކުރި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި