-
-
އެމްޑީގެ އަނބިކަބަލުންނާއި ޅިޔަނު ހިއްސަވާ ކުންފުނިތަކަށްވެސް ފެނަކައިގެ ޕްރޮޖެކްޓް ދީފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތާއެކު ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީއަށް

އެމްޑީގެ އަނބިކަބަލުންނާއި ޅިޔަނު ހިއްސަވާ ކުންފުނިތަކަށްވެސް ފެނަކައިގެ ޕްރޮޖެކްޓް ދީފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތާއެކު ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީއަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތަކަށް ފަރުވާދިނުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްްވުމަށް ނާއިބުރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތަކަށް ފަރުވާދިނުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްްވުމަށް ނާއިބުރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

އެމްޑީއެން އަދި އުތެމަ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ ތަފުސީލުތައް ލިޔުމުން ހޯދުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުގެ ސިޓީއެއް ފުލުހަށް

އެމްޑީއެން އަދި އުތެމަ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ ތަފުސީލުތައް ލިޔުމުން ހޯދުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުގެ ސިޓީއެއް ފުލުހަށް

ސެޕްޓެމްބަރު ނަވާރަ އަދި ވިއްސަކީ ވެރިންނާއި ރައްޔިތުންގެ ލޯ ތަންމިނަށް ހުޅުވުނު ދުވަހެއް: އާދަމް ޝަރީފް

ސެޕްޓެމްބަރު ނަވާރަ އަދި ވިއްސަކީ ވެރިންނާއި ރައްޔިތުންގެ ލޯ ތަންމިނަށް ހުޅުވުނު ދުވަހެއް: އާދަމް ޝަރީފް

ޔަހޫދީ ސިފައިންގެ ކަރަންޓު މުގުރުގެ ހަމަލާއެއްގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ ޑޮކްޓަރަކު ނިޔާވެއްޖެ

ޔަހޫދީ ސިފައިންގެ ކަރަންޓު މުގުރުގެ ހަމަލާއެއްގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ ޑޮކްޓަރަކު ނިޔާވެއްޖެ

އަށާރަ މީހުންނާއެކު މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

އަށާރަ މީހުންނާއެކު މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

މަޖްލިސް ޖަލްސާއެއްގައި މެންބަރަކު ފޯނުން ބަރަހަނާ ފޮޓޯ ބަލަނިކޮށް ފަޅާ އަރައިފި

މަޖްލިސް ޖަލްސާއެއްގައި މެންބަރަކު ފޯނުން ބަރަހަނާ ފޮޓޯ ބަލަނިކޮށް ފަޅާ އަރައިފި

"ޢުމަރާއެކު ވާހަކަދައްކާލުން" ޕްރޮގްރާމް މިރޭ

"ޢުމަރާއެކު ވާހަކަދައްކާލުން" ޕްރޮގްރާމް މިރޭ

އިންސާނީ ބޮޑު ކާރިސާއެއްގައި ދަތިހާލުގައި ރައްޔިތުން ވާއިރު ބައިތުލްމާލުން ބޮޑެތި ވައްކަންކުރުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ: ޝަހީމް

އިންސާނީ ބޮޑު ކާރިސާއެއްގައި ދަތިހާލުގައި ރައްޔިތުން ވާއިރު ބައިތުލްމާލުން ބޮޑެތި ވައްކަންކުރުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ: ޝަހީމް

ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލުގެ މުސާރަ ފިނޭންސުން ޖަމާކޮށްދިނީ ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މަދުކޮށް!  ވެރިއެއްގެ އޯޓީއާއި އެލަވަންސް އިންތިހާ!

ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލުގެ މުސާރަ ފިނޭންސުން ޖަމާކޮށްދިނީ ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މަދުކޮށް! ވެރިއެއްގެ އޯޓީއާއި އެލަވަންސް އިންތިހާ!

"ހަނދޭކަލަ" ޕާކު ހުޅުވި، ހިރިލަންދޫގެ ކުޑަކުދިން ލޮހިއްޖެ

"ހަނދޭކަލަ" ޕާކު ހުޅުވި، ހިރިލަންދޫގެ ކުޑަކުދިން ލޮހިއްޖެ

އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ޒުވާނުން މިއަދު ހަވީރު ނުކުންނަނީ

އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ޒުވާނުން މިއަދު ހަވީރު ނުކުންނަނީ

އެޗްޕީއޭގެ އެންގެވުމާ ޚިލާފަށް އެއްވުންތައް ބާއްވާނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާނަން: ފުލުހުން

އެޗްޕީއޭގެ އެންގެވުމާ ޚިލާފަށް އެއްވުންތައް ބާއްވާނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާނަން: ފުލުހުން

ވޭމަންޑޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެއްސަކު ފައްސިވެއްޖެ

ވޭމަންޑޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެއްސަކު ފައްސިވެއްޖެ

ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުލިބި މަހަކާ ގާތަށް! ޢަދަދު މިލިއަނުން މިލިއަނަށް! ވަޒީރާ ފޯން "ބިޒީ"!

ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުލިބި މަހަކާ ގާތަށް! ޢަދަދު މިލިއަނުން މިލިއަނަށް! ވަޒީރާ ފޯން "ބިޒީ"!

ބެއިރޫތު ބަނދަރުގައި އަނެއްކާވެސް އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ބެއިރޫތު ބަނދަރުގައި އަނެއްކާވެސް އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މި އަހަރުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް 94 ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

މި އަހަރުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް 94 ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

ލޮޓަސް އާއްޓޭ، ސްކޫލް ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ސެނެޓައިޒަރ ފުޅިއެއް ހަދިޔާ ކުރައްވަނީ

ލޮޓަސް އާއްޓޭ، ސްކޫލް ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ސެނެޓައިޒަރ ފުޅިއެއް ހަދިޔާ ކުރައްވަނީ