-
-
ހަތް މަސްފަހުން "ބާބުއް ސަލާމް" ދޮރުކޮޅު ހުޅުވާލެވި މުސްލިމު ލޯތައް ފެންކަޅި ކޮއްލައިފި!

ހަތް މަސްފަހުން "ބާބުއް ސަލާމް" ދޮރުކޮޅު ހުޅުވާލެވި މުސްލިމު ލޯތައް ފެންކަޅި ކޮއްލައިފި!

ދުނިޔެމަތީގައިވާ، ސުވަރުގޭ ގެ ހަމައެކަނި ބިންކޮޅު ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި!

ދުނިޔެމަތީގައިވާ، ސުވަރުގޭ ގެ ހަމައެކަނި ބިންކޮޅު ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި!

ކޮވިޑް-19: ވާދޫން 04 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ވާދޫން 04 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކަރަންޓީނު އުސޫލާއި ޚިލާފުވި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކަރަންޓީނު އުސޫލާއި ޚިލާފުވި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ފަރުވާ ކުޑަ ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އެ އަދަދުތައް އަލުން ގިނަވެދާނެ: ނައިބު ރައީސް

ފަރުވާ ކުޑަ ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އެ އަދަދުތައް އަލުން ގިނަވެދާނެ: ނައިބު ރައީސް

ސީނިއަރ އެޑްވައިޒަރަކު ފައްސިވުމާއެކު ޓްރަމްޕާއި މެލާނިއާ ކަރަންޓީނަށް

ސީނިއަރ އެޑްވައިޒަރަކު ފައްސިވުމާއެކު ޓްރަމްޕާއި މެލާނިއާ ކަރަންޓީނަށް

އިންސާނީ ބޮޑު ކާރިސާއެއްގައި ދަތިހާލުގައި ރައްޔިތުން ވާއިރު ބައިތުލްމާލުން ބޮޑެތި ވައްކަންކުރުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ: ޝަހީމް

އިންސާނީ ބޮޑު ކާރިސާއެއްގައި ދަތިހާލުގައި ރައްޔިތުން ވާއިރު ބައިތުލްމާލުން ބޮޑެތި ވައްކަންކުރުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ: ޝަހީމް

ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލުގެ މުސާރަ ފިނޭންސުން ޖަމާކޮށްދިނީ ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މަދުކޮށް!  ވެރިއެއްގެ އޯޓީއާއި އެލަވަންސް އިންތިހާ!

ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލުގެ މުސާރަ ފިނޭންސުން ޖަމާކޮށްދިނީ ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މަދުކޮށް! ވެރިއެއްގެ އޯޓީއާއި އެލަވަންސް އިންތިހާ!

ވޭމަންޑޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެއްސަކު ފައްސިވެއްޖެ

ވޭމަންޑޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެއްސަކު ފައްސިވެއްޖެ

މި ޙާލަތު އެއްގޮތަކަށް ވެސް "އޯކޭ" އެއް ނޫން!

މި ޙާލަތު އެއްގޮތަކަށް ވެސް "އޯކޭ" އެއް ނޫން!

ކޮވިޑް-19 ހޯނޑެއްދޫން އިތުރު 19 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ހޯނޑެއްދޫން އިތުރު 19 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނީ ޒުވާނުންނަށް

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނީ ޒުވާނުންނަށް

ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުން އަނިޔާވެރީ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަަތަ ވެރިން ޙީލަތްތެރީ ހެއްޔެވެ؟

ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުން އަނިޔާވެރީ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަަތަ ވެރިން ޙީލަތްތެރީ ހެއްޔެވެ؟

ބަލި މީހާ ވިލިގިއްޔަށް ނޭރުވުމުން  އަނބުރާ ތިނަދޫއަށް

ބަލި މީހާ ވިލިގިއްޔަށް ނޭރުވުމުން އަނބުރާ ތިނަދޫއަށް

ތިނަދޫއިން ފައްސިވީ މީހާ ވިލިނގިއްޔަށް އަރުވަން ހުރަސްއަޅަނީ

ތިނަދޫއިން ފައްސިވީ މީހާ ވިލިނގިއްޔަށް އަރުވަން ހުރަސްއަޅަނީ

ޕީޕީއެމުން މުޅިރާއްޖެއަށް ކޮވިޑް19 ފަތުރަން ފެށި މަސައްކަތް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުއްޓާލަންޖެހޭ: ރޮޒައިނާ

ޕީޕީއެމުން މުޅިރާއްޖެއަށް ކޮވިޑް19 ފަތުރަން ފެށި މަސައްކަތް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުއްޓާލަންޖެހޭ: ރޮޒައިނާ

"ބޮޑު ވަޒީރު މޯދީއެވެ! މަނިކުފާނަށް ރާއްޖެ ދެވަނަ "ކަޝްމީރަކަށް" ނުހެއްދެވޭނެއެވެ!!": އިދިކޮޅު އިޙްތިޖާޖުގެ ކަނބަލުން

"ބޮޑު ވަޒީރު މޯދީއެވެ! މަނިކުފާނަށް ރާއްޖެ ދެވަނަ "ކަޝްމީރަކަށް" ނުހެއްދެވޭނެއެވެ!!": އިދިކޮޅު އިޙްތިޖާޖުގެ ކަނބަލުން

އެޗްޕީއޭން މޮނިޓަރިންގ އުވާލި ނަމަވެސް ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން ފިޔަވަޅުތައް ދަމަހައްޓައިފި

އެޗްޕީއޭން މޮނިޓަރިންގ އުވާލި ނަމަވެސް ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން ފިޔަވަޅުތައް ދަމަހައްޓައިފި