-
-
ބަލި ފެތުރެމުންނުދާ ރަށްރަށުގެ ކޯޓުތައް، މި ބަންދުގައިވެސް ޢާންމު އުޞޫލުން ކުރިއަށްދާނެ: ޑީޖޭއޭ

ބަލި ފެތުރެމުންނުދާ ރަށްރަށުގެ ކޯޓުތައް، މި ބަންދުގައިވެސް ޢާންމު އުޞޫލުން ކުރިއަށްދާނެ: ޑީޖޭއޭ

މި ބަންދުތެރޭގައިވެސް ކޯޓުތަކުގެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑޭނެ: ޑިޕާރޓްމަންޓް

މި ބަންދުތެރޭގައިވެސް ކޯޓުތަކުގެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑޭނެ: ޑިޕާރޓްމަންޓް

ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށް، ބަލި ހަންމަތަކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށް، ބަލި ހަންމަތަކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ފުރަބަންދަށް ދިއުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން، އެއްބާރުލެއްވުން ވަރަށް މުހިންމު: ރައީސް ޞާލިޙް

ފުރަބަންދަށް ދިއުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން، އެއްބާރުލެއްވުން ވަރަށް މުހިންމު: ރައީސް ޞާލިޙް

ޙަރަމްފުޅު ސާފުކުރުމަށް ދުވާލަކު 12 ފީފާގެ ސެނިޓައިޒަރ ބޭނުންކުރެވުނު

ޙަރަމްފުޅު ސާފުކުރުމަށް ދުވާލަކު 12 ފީފާގެ ސެނިޓައިޒަރ ބޭނުންކުރެވުނު

ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އަޅުކަން ނިންމާލައި ޙައްޖުވެރިން މައްކާއިން ނުކުންނަންފަށައިފި

ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އަޅުކަން ނިންމާލައި ޙައްޖުވެރިން މައްކާއިން ނުކުންނަންފަށައިފި

ކޮވިޑް-19: މިއަދު ރެކޯޑް ޢަދަދެއް، 2 މަރަކާއެކު 215 ފައްސި!

ކޮވިޑް-19: މިއަދު ރެކޯޑް ޢަދަދެއް، 2 މަރަކާއެކު 215 ފައްސި!

ކޮވިޑް-19: އިތުރު މީހަކު ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: އިތުރު މީހަކު ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ހަމައެކަނި ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި37 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ފައްސިވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ހަމައެކަނި ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި37 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ފައްސިވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ޖުމްލަ 67، މި މަހު 21 އަދި މިއަދު އެކަަނި 8 ފުލުހަކު ފައްސިވެއްޖެ!

ކޮވިޑް-19: ޖުމްލަ 67، މި މަހު 21 އަދި މިއަދު އެކަަނި 8 ފުލުހަކު ފައްސިވެއްޖެ!

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ފުރަބަންދަށް އިތުރު ލުއިދިނުން ފަސްކޮށްފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ފުރަބަންދަށް އިތުރު ލުއިދިނުން ފަސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: ނިޒާމަށް ނުތަކާވަރުވެ ޞިއްޙީ މާހިރުންނަށް ޖެހިއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ނިޒާމަށް ނުތަކާވަރުވެ ޞިއްޙީ މާހިރުންނަށް ޖެހިއްޖެ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް ޓްރަމްޕް ގޮވާލަށްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް ޓްރަމްޕް ގޮވާލަށްވައިފި

އަޚްވަންތަކަން ކުރިއަށް ނެރެ، ޞުލްޙަޔާއި ހަމަޖެހުމަށް އިސްކަން ދެއްްވާ: ރައީސް

އަޚްވަންތަކަން ކުރިއަށް ނެރެ، ޞުލްޙަޔާއި ހަމަޖެހުމަށް އިސްކަން ދެއްްވާ: ރައީސް

10 ހާސް ޙައްޖާޖީންނަށް 15 ހާސް ޞިއްޙީ މާހިރުންނާއި 3 ހާސް އެނދު ތައްޔާރު: މައްކާގެ އަމީރު

10 ހާސް ޙައްޖާޖީންނަށް 15 ހާސް ޞިއްޙީ މާހިރުންނާއި 3 ހާސް އެނދު ތައްޔާރު: މައްކާގެ އަމީރު

އެޗްޕީއިން ކަނޑައެޅި މިންވަރާއި ގާތަކަށްވެސް މިސްކިތް ނުރައްކަލެއް ނޫން!

އެޗްޕީއިން ކަނޑައެޅި މިންވަރާއި ގާތަކަށްވެސް މިސްކިތް ނުރައްކަލެއް ނޫން!

މާސްކު މަޖްބޫރު، ނާޅާނަމަ 1000 ޖުރުމަނާކުރާނެ!

މާސްކު މަޖްބޫރު، ނާޅާނަމަ 1000 ޖުރުމަނާކުރާނެ!

އަމްރީތާގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ދިވެހީންގެ ހާލު ނައިބުރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

އަމްރީތާގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ދިވެހީންގެ ހާލު ނައިބުރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި