-
-
ކޮވިޑް-19: ޓެސްޓް މެޝިން ރަށުން ގެންދާތީވެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން

ކޮވިޑް-19: ޓެސްޓް މެޝިން ރަށުން ގެންދާތީވެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން

ކޮވިޑް-19:ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަލުން ވަރުގަދަކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫނު ގޮވާލަށްވައިފި

ކޮވިޑް-19:ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަލުން ވަރުގަދަކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫނު ގޮވާލަށްވައިފި

ކޮވިޑް-19:އިތުރު 33 މީހުން މިއަދު ފައްސިވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19:އިތުރު 33 މީހުން މިއަދު ފައްސިވެއްޖެ

"ޒުވާނާ މަރުވީ ކޮވިޑު ޖެހިގެންކަމަށް ބުނެވުނީ އޮޅުމަކުން" މިހެން  ބުނެވުނީވެސް "އޮޅުމަކުން"

"ޒުވާނާ މަރުވީ ކޮވިޑު ޖެހިގެންކަމަށް ބުނެވުނީ އޮޅުމަކުން" މިހެން ބުނެވުނީވެސް "އޮޅުމަކުން"

ކޮވިޑް19: ގއ.އަތޮޅުން 134 ސުންކު ނަގައިފި

ކޮވިޑް19: ގއ.އަތޮޅުން 134 ސުންކު ނަގައިފި

ކޮވިޑް19:ޕްރިންސިޕަލަކާއި ނަރުހުންތަކެއް ފައްސިވެއްޖެ!

ކޮވިޑް19:ޕްރިންސިޕަލަކާއި ނަރުހުންތަކެއް ފައްސިވެއްޖެ!

ބޭރަށް ފޮނުވުނު ހާލުބޮޑު ތުއްތު ދެކުއްޖެއްގެ ޢާއިލާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ބޭރަށް ފޮނުވުނު ހާލުބޮޑު ތުއްތު ދެކުއްޖެއްގެ ޢާއިލާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ދުވާފަރާއި މާކުރަތުން ނެގި ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

ދުވާފަރާއި މާކުރަތުން ނެގި ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ، ޢާންމު ދިރިއުޅުމަކަށް ދިޔުމަށް، ދެވަނަ މަރުޙަލާއެއް ފަށަށް ތައްޔާރުވެފައި:ރައީސް ޞާލިޙް

އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ، ޢާންމު ދިރިއުޅުމަކަށް ދިޔުމަށް، ދެވަނަ މަރުޙަލާއެއް ފަށަށް ތައްޔާރުވެފައި:ރައީސް ޞާލިޙް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރަން ފެށުމަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި:ރައީސް ޞާލިޙް

ކުޅުދުއްފުށީގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރަން ފެށުމަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި:ރައީސް ޞާލިޙް

ކޮވިޑް-19: މާކުރަތުން ކޮވިޑު ސާމްޕަލް ނަގައިފި

ކޮވިޑް-19: މާކުރަތުން ކޮވިޑު ސާމްޕަލް ނަގައިފި

ކޮވިޑް19:ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭ މީހުންގެ އަދަދު ހާމަކޮށްފި

ކޮވިޑް19:ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭ މީހުންގެ އަދަދު ހާމަކޮށްފި

ޗައިނާގެ ރައީސަށް ފޮނުވި ސިޓީއަށް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ: ރައީސް ޞާލިޙް

ޗައިނާގެ ރައީސަށް ފޮނުވި ސިޓީއަށް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ: ރައީސް ޞާލިޙް

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އިލެކްޝަނުން ހުޅުވާލައިފި!

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އިލެކްޝަނުން ހުޅުވާލައިފި!

ކޮވިޑް19:ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ޙައްޖަށް ނުފޮނުވުމަށް ރަސްމީކޮށް ނިންމައިފި!

ކޮވިޑް19:ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ޙައްޖަށް ނުފޮނުވުމަށް ރަސްމީކޮށް ނިންމައިފި!

ކޮވިޑް19:މާމެންދޫއިން ފައްސިވި ޒުވާނާ އެއަރޓެކްސީގައި މާލެ ގެންގޮސްފި!

ކޮވިޑް19:މާމެންދޫއިން ފައްސިވި ޒުވާނާ އެއަރޓެކްސީގައި މާލެ ގެންގޮސްފި!

ޖުލައި 7 އިން ފެށިގެން ޑުބާއީގެ ފަތުރުވެރިކަން ހުޅުވާލަނީ!

ޖުލައި 7 އިން ފެށިގެން ޑުބާއީގެ ފަތުރުވެރިކަން ހުޅުވާލަނީ!

ކޮވިޑް19: މާމެންދޫ މޮނިޓަރިންއަށް ނުލެވި ފެރީ ކެންސަލު ކުރުމާއި އެކު ކަންބޮޑުވުން!

ކޮވިޑް19: މާމެންދޫ މޮނިޓަރިންއަށް ނުލެވި ފެރީ ކެންސަލު ކުރުމާއި އެކު ކަންބޮޑުވުން!