-
-
އަޑު އަހަން ބޭނުން ނުވަނީ ކަމުގައި ވެދާނެ

އަޑު އަހަން ބޭނުން ނުވަނީ ކަމުގައި ވެދާނެ

އިހަވަންދޫގެ ރަތްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދީނީ ދަރުސްއެއް ދެއްވައިފި

އިހަވަންދޫގެ ރަތްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދީނީ ދަރުސްއެއް ދެއްވައިފި

"މަރަށް ތައްޔާރުވާށެވެ" މިނަމުގައި ށ ފުނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދަރުސް އެއް ދެއްވައިފި

"މަރަށް ތައްޔާރުވާށެވެ" މިނަމުގައި ށ ފުނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދަރުސް އެއް ދެއްވައިފި

ފޯކައިދޫގައި ދީނީ ދަރުސްއެއް ބާއްވައިފި

ފޯކައިދޫގައި ދީނީ ދަރުސްއެއް ބާއްވައިފި